skip to Main Content

Detta är en längre version av en artikel Induos Ulf Seijmer skrev för SKEF News nr 4 2011

Tvärkoll på vägnätet genom fjärranslutning

Trafik Stockholm, som är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Stockholms stad, är en av landets fyra trafikledningscentraler. Trafik Stockholm ansvarar för trafikledning, styrning och trafikinformation för det statliga och kommunala vägnätet i Stockholm samt för det statliga vägnätet i hela Mälardalen och på Gotland. Syftet med verksamheten är att få en säkrare och effektivare framkomlighet på vägarna samt en minskad miljöpåverkan.

-En av våra styrkor är att vi kan samordna olika myndigheter och organisationer och på ett enkelt sätt kommunicera med varandra, berättar David Kernell Tf Chef för Trafik Stockholm.

Vinterförberedd?

Med två kalla vintrar i rad rustar Trafik Stockholm för eventualiteten att ytterligare en kall vinter drabbar regionen. Normalt kommer den första halkan någon av de första veckorna i november och de första veckorna med minusgrader brukar vara intensivast. I mitten av november börjar de årliga förberedelserna och under hela vinterhalvåret har man veckovisa möten med en samverkansgrupp som omfattar entreprenörer och övriga inblandade som Landstinget, olika myndigheter som MSB samt Länsstyrelsen.

Väderdata från många håll

SMHI rapporterar löpande om väderläget vilket gör att Trafik Stockholm i allmänhet får en förvarning 24 timmar före ovädret kommer. Det gör att man kan gå upp i bemanning och förbereda driftentreprenörer samt de driftprojektledare som ansvar för visst område. Löpande inhämtas väderinformation från stationer längs vägarna som ingår i VVIS, VägVäderInformationsSystem, stationer som rapporterar in temperaturer, lufttryck och vindriktning. Vissa stationer har även kameraövervakning av vägbanan. Data från dessa stationer kombineras med väderdata från SMHI för en prognos just nu samt fyra timmar framåt.

Eget bredbandsnät

Trafik Stockholm har ett eget fibernät GCP (Generell kommunikationsplattform) dit alla anläggningar och utrustningar är anslutna. Nätet är omfattande och innefattar bland annat kameraövervakning av tunnlar och larmövervakning av kraft, VA, brand, ventilation samt passagelarm vid nödutgångar. -Vid varje nödutgång finns en kamera som gör att vi kan se vad som händer på platsen om vi får in ett passagelarm. I till Söderledstunneln finns kameror som filmar trafiken och kan analysera videoströmmen efter avvikelser. Om en bil stannar känner systemet av det och uppmärksammar operatören berättar David. De tunnlar som övervakas idag är Södra länken, Norrortsleden, Eugeniatunneln, Muskötunneln och Klaratunneln.

Samarbeteten

Vid incidenter samarbetar Trafik Stockholm med bland annat räddningstjänst, SOS, Polis och SL. Genom att lägga över kamerabilder till respektive organisations ledningscentral, kan beslut snabbare tas om vilka resurser som behövs. Idag sker mycket av kommunikationen med andra aktörer via telefon men på fältet är RAKEL är en viktig del av Trafik Stockholms verksamhet.

– Tidigare hade vi problem med bärbara komradios som inte fungerade utanför fordonen. Nu kan personal på plats ha kontakt med driftledningscentralen hela tiden oavsett om denne är i eller utanför fordonet säger David.

RAKEL används gentemot vägassistans och vissa vägentreprenörer. RAKEL finns i de fyra vägassistansbilarna som styrs och leds via RAKEL. Väghållarnas representanter har RAKEL och RAKEL finns även på prov hos vissa entreprenörer. Trafik Stockholm anser att täckningen för RAKEL generellt är bra, utom vid vissa tunnelmynningar där signalen stundtals kan tappa litet. Jämfört med tidigare komradiosystem är dock RAKEL mycket stabilare. Idag nyttjas RAKEL endast för tal, inte positionering där ett eget system för positionering och ärendehantering används istället.

Informera

Information om trafikläget sprids via Sveriges Radio, SBS Radio och TV4 som sänder från Trafik Stockholm lokaler. Ute i trafiken finns ett kövarningssystem, MCS, som består av trafikstyrningstavlor över vägen. I dessa sitter även en sensor som känner av trafikflödet och själva kan räkna ut om hastigheten skall sänkas ytterligare. Informationen skickas in centralt via fibernätet och resulterar i en grafisk bild som beskriver för operatören hur trafikflödet ser ut. Denna information ligger även till grund för den bild som presenteras på trafiken.nu.

Via det egna fibernätet, GCP, hämtas även miljövärden och trafikflödesinformation från tunnlarna. Aktuella flöden analyseras av ett prognosverktyg som visar hur trafikläget ser ut om till 10 minuter. Flyter trafiken på i 10 km i timmen i 10 minuter så kommer systemet att kövarna. Efter ytterligare 15-20 minuter mäts trafiken och om hastigheten sjunkit eller ligger kvar så börjar infarter stängas. Därefter sker en ny analys om det går att öppna upp infarterna igen. Tidigare stängdes Södra Länken även när miljövärdena var dåliga, men så är det inte längre. Tunneln stängs bara vid olycka eller stillastående kö vid utloppsmynningen.

Högautomatiserat

Systemen idag är väldigt automatiserade, och det är svårt att se att så mycket mer går att göra menar David. NTS, som står för Nationellt TrafikledningsSystem, används som ett övergripande system. Systemet innehåller alla skriftliga rutiner och åtgärdsplaner. Det analyserar information från de underliggande systemen och föreslår en åtgärdsplan för operatören. Operatören väljer att gå vidare eller avvakta med planerna som kan omfatta från 1-2 åtgärder upp till flera 100 där var och en måste bekräftas av en operatör, stängningar sköts alltså automatiskt men måste bekräftas av en människa.

Många hör av sig och undrar över snöröjningen på en viss plats. Idag sker kommunikationen med snöröjarnas arbetsledare då Trafik Stockholm inte har mandat att beordra ut en plogbil, det ansvaret ligger på entreprenören. Det finns dock framtida planer att få fram enskilda plogbilars position via GPS för att Trafik Stockholm lättare skall kunna svara på frågor från allmänheten.

Att vintern erbjuder extra arbetsanstormningar kan var och en inse. – Det finns några datum som man minns extra mycket menar David. Det har till skett att trafiken.nu gått ned när anstormningen blivit oväntat stor. Det viktigaste är korrekt och uppdaterad information som är tillgänglig för allmänheten.

I år har Trafik Stockholm fått utökat ansvar då järnvägen har tillkommit. Man har nu inlett ett arbete med att hitta gemensamma områden för att effektivisera och samverka. .

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök